Methodieken

Pedagogisch beleid Plan een rondleiding

Methodieken

In de Wet Kinderopvang worden de vier pedagogische doelen beschreven. Wij hebben deze verwerkt in ons pedagogisch beleid. Het gehele beleidsplan is te downloaden. In de praktijk ligt ons werkplan in het verlengde van dit beleidsplan. Het werken met een kindvolgsysteem, de 3R-methode, de Gordon-methode, KIKI en Babygebaren zijn voor ons het belangrijkst.

Kindvolgsysteem

De Papegaai maakt gebruik van het Kind-Volg-Systeem “Doen, Praten, Bewegen”, dat is gericht op sociaal-emotioneel gedrag, de taal-spraakontwikkeling en de motoriek. Bij elk onderdeel hoort een observatielijst en een handleiding. De gescoorde resultaten worden ingevuld in een grafiekschema. Zo wordt inzichtelijk op welke gebieden het kind zich goed ontwikkelt en waar dat misschien minder het geval is. We kunnen het kind gericht begeleiden in zijn ontwikkeling, problemen voorkomen en bepaald gedrag planmatig en doelgericht stimuleren. Zo bereiden we het optimaal voor op het basisonderwijs. 

3R methode

Bij De Papegaai werken we met de 3R-methode: rust, regelmaat en reinheid. Waarom? Met een bekende, vaste structuur met de afwisseling van activiteiten en rustmomenten, weet je kind goed waar het aan toe is. Zo ontwikkelt het kind een tijdsbesef van de dag en week, waaraan het rust en vertrouwen ontleent. De regelmaat zit niet alleen in het dagschema, maar ook in de herkenning en het vertrouwen. Zo slapen de kinderen zo veel mogelijk in hetzelfde bedje. Reinheid betekent bij ons aandacht voor een goede persoonlijke hygiëne en het volgens een vast schema schoonhouden van alle ruimtes binnen het kinderdagverblijf.

Gordon methode

De Gordon-methode is er om in te gaan op de behoeften en gevoelens van kinderen en om hun zelfstandigheid te bevorderen. Pedagogisch medewerkers leren met deze methode hun eigen gevoelens, standpunten en die van het kind duidelijk te verwoorden door:

  • actief te luisteren:
    Openstaan voor het kind. Door goed naar het kind te kijken kun je er proberen achter te komen wat het wil zeggen, zowel verbaal als non-verbaal.
  • het geven van ik-boodschappen:
    Benoemen van het onacceptabele gedrag, benoemen van je gevoel daarbij en uitleg geven over het waarom van je gevoel. Hierdoor geef je het kind de vrijheid om er op te reageren en met zijn eigen oplossingen te komen.
  • acceptatiedrempel / geen verlies methode:
    Is er sprake van een conflict dan het conflict duidelijk benoemen, samen oplossingen bedenken en afspraken maken. Hierdoor respecteer en stimuleer je de zelfstandigheid van het kind.

KIKI

KIKI is een veelzijdig educatief programma voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Met hulp van de beer Kiki voeren wij activiteiten uit die bij een kind de vier ontwikkelingsgebieden stimuleren: motoriek, sociaal-emotionele-, spraak-taal ontwikkeling en rekenprikkels. De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Dat wil zeggen dat de kinderen door bezig te zijn met de thema’s meer leren over de wereld om hen heen. Al onze vaste pedagogisch medewerkers hebben een training gevolgd en zijn hierdoor KIKI-gecertificeerd.

 Babygebaren 

Wij maken gebruik van Babygebaren. Babygebaren zijn ondersteunende gebaren uit de Nederlandse gebarentaal voor de gesproken taal. Hierbij worden er gebaren gekoppeld aan de één of twee belangrijkste woorden van een zin.

Het gebruik van Babygebaren ondersteunt de taalontwikkeling. Daarnaast kunnen kinderen zich eerder uiten, omdat zij eerder kunnen gebaren dan praten. Doordat er dan gemakkelijker een gesprek ontstaat tussen de pedagogisch medewerker en het kind, kan deze ook beter aangeven wat hij of zij wil. Hierdoor voelt een kind zich nog meer gehoord en dit geeft zelfvertrouwen.

Op de peutergroep kan het ook kinderen onderling helpen. Waar praten soms nog moeilijk is en gebaren beter lukt, kunnen ze ook elkaar beter vertellen wat ze niet willen. Dit voorkomt frustratie.

Kinderen met een taalachterstand krijgen zo ook de kans om meer te communiceren met leeftijdsgenootjes en de pedagogisch medewerkers.

 

Vestiging Ariane

 

Ariane 8

3824 MB Amersfoort

033-4530244

 

Vestiging Albert Schweitzersingel

 

Albert Schweitzersingel 397

3822 BV Amersfoort

033-4553016